Quy định mới về điều kiện kinh doanh bất động sản từ ngày 01/03/2022

Quy định mới về điều kiện kinh doanh bất động sản từ ngày 01/03/2022

Ngày 06/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 02/2022 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản (trừ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản với quy mô nhỏ, không thường xuyên) phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi là doanh nghiệp).

Như vậy, so với Nghị định 76/2015 / NĐ-CP, Nghị định 02/2022 / NĐ-CP đã bỏ quy định về vốn pháp định là 20 tỷ đồng (đảm bảo phù hợp với quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư) . năm 2020). Đồng thời, các nội dung mới sau đây đã được thêm vào:

Đầu tiên, phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban quản lý dự án (đối với dự án đầu tư kinh doanh bất động sản), sàn giao dịch bất động sản (đối với kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản) thông tin về doanh nghiệp (bao gồm tên, người đứng đầu. địa chỉ trụ sở, số điện thoại liên hệ, tên người đại diện theo pháp luật), thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản, thông tin về thế chấp nhà ở, công trình xây dựng, bất động sản dự án đưa vào kinh doanh (nếu có), thông tin về số lượng và loại hình thế chấp. sản phẩm bất động sản đang kinh doanh, số lượng, chủng loại sản phẩm bất động sản bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và số lượng, chủng loại sản phẩm còn lại đang kinh doanh.

Đối với những thông tin đã được công khai theo quy định nêu trên sau đó có sự thay đổi thì phải cập nhật kịp thời ngay khi có sự thay đổi.

Thứ hai, chỉ được kinh doanh bất động sản có đủ điều kiện quy định tại Điều 9, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản.

Thứ ba, Trường hợp chủ đầu tư được lựa chọn làm nhà đầu tư dự án bất động sản theo quy định của pháp luật thì chủ đầu tư đó phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất là dưới 20 ha không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ ​​20 ha trở lên. Khi kinh doanh bất động sản, nhà đầu tư dự án phải đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Lưu ý, việc xác định vốn chủ sở hữu trong trường hợp này căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp đang hoạt động (lập trong năm hoặc năm liền trước); Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập thì vốn chủ sở hữu được xác định theo vốn điều lệ thực góp theo quy định của pháp luật.

Nghị định 02/2022 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2022 và thay thế Nghị định 76/2015 / NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.